علیرضا طاهری

چرا باید انگیزه داشته باشیم

انگیزه چه تاثیری بر موفقیت دارد؟

افرادی که سرنوشت خود را در دست می گیرند باید به نحوی این انرژی را ایجاد کنند که ما آن…