علیرضا طاهری

مشتری کسب و کار

انواع مشتری کسب و کار

انواع مشتری کسب و کارت رو بشناس !

برای درک رفتار مشتری و تخصیص بهتر منابع به مشتریان مختلف برای ایجاد بیشترین سود ، باید بتوان انواع مشتری…