علیرضا طاهری

سخن بزرگان

انگیزه چه تاثیری بر موفقیت دارد؟

افرادی که سرنوشت خود را در دست می گیرند باید به نحوی این انرژی را ایجاد کنند که ما آن…